ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับ สมัครงาน 11 ถึง 28กันยายนนี้


 อบจ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับ สมัครงาน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา
 
 1. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตรื หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 2, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา
 
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก,จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 - วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการบริหารทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 
 5. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
 - วุฒิปวท. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทตนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา
 - วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 
 7. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
 - มีความสามารถในการขับรถยนต์ ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ได้
 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 
 8. พนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การรักษาความสะอาด
 
 9. แม่บ้าน 1 อัตรา
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน
 
 10. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 2 อัตรา
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกันและมีร่ายกายแข็งแรง
 
 11. คนงานทั่วไป 3 อัตรา
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การรักษาความสะอาด
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นอใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัคาดังนี้
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองระเบียนแสดงผลการเรียน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
 - ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคจต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 - สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 9) (ถ้ามี)
 - สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งได้รับอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
 - สำหรับผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ซึ่งแสดงว่เป็นผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ประเภทนั้น ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี กรณีไม่มีหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน จะภือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
 - สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 
 หมายเหตู เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100 บาท และสมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว)
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-28 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3839 8028 หรือเว็บไซต์ www.chon.go.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com